Linux Wiki
Advertisement
Zypper

zypper – konsolowy program do zarządzania pakietami występujący w dystrybucji openSUSE. Używa silnika ZYpp. Umożliwia też zarządzanie repozytoriami.

Użycie[]

# zypper polecenie [parametry] parametry_polecenia

Dostępne polecenia[]

Pakiety[]

 • remove lub rm - usuwa pakiet;
 • info lub if - wyświetla informacje o pakiecie;
 • search lub se - wyszukuje pakiety;
 • list-updates lub lu - wyświetla informacje o aktualizacjach;
 • update lub up - aktualizuje pakiety;
 • list-patches lub lp - wyświetla informacje o tzw. łatkach (patchach);
 • patch - instaluje łatki;
 • dist-upgrade lub dup - aktualizuje całą dystrybucję;
 • install-new-recommends - instaluje zalecane pakiety;

Repozytoria[]

 • repos lub lr - wyświetla używane repozytoria;
 • addrepos lub ar - dodaje nowe repozytorium;
 • modifyrepo lub mr - modyfikuje wybrane repozytorium;
 • removerepo lub rr - usuwa repozytorium;
 • refresh lub ref - aktualizuje listę repozytoriów.

Inne[]

 • help - wyświetla tekst pomocy;
 • shell lub sh - otwiera interaktywną powłokę, umożliwiającą używanie wielu poleceń podczas jednej sesji.

Opis obsługi[]

Instalacja pakietu (install)[]

Najprostsze użycie polecenia install wygląda przykładowo tak: <terminal># zypper install irssi</terminal> Spowoduje ono zainstalowanie jednego, określonego pakietu (w tym przypadku irssi). Istnieje też możliwośc zainstalowania kilku programów za jednym razem - w takim wypadku należy wymieniać po prosty kolejne pakiety oddzielając je spacją, np. <terminal># zypper install irssi amarok kget</terminal> Istnieje też możliwość zaintalowania wszystkich pakietów, których nazwy zawierają daną frazę, np. <terminal># zypper install *firefox*</terminal> Jeśli chcemy, możemy zainstalowac tylko te pakiety, które znajdują się w podanym repozytorium (może być ich kilka). W tym celu należy użyć parametru -r (lub --repo). Po wywołaniu tego parametru należy podać nazwę, numer, lub adres repozytorium. Możemy też spowodować wymusić instalację pakietów, jeśli już są zainstalowane (czyli po prostu zreinstalować). W tym celu należy użyć opcji -f (lub --force).

Usuwanie pakietu (remove)[]

Usuwanie pakietu nie różni się zbytnio od jego instalacji - możemu używać pełnych nazw, fraz, możemy też wybrać repozytorium, na którym zamierzamy operować.

Aktualizacja pakietów (update)[]

Aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji, należy użyć <terminal># zypper list-updates</terminal> Aby zaktualizować wszystkie pakiety należy użyć po prostu <terminal># zypper update</terminal> Możemy też wybrać pakiety, które chcemy zainstalować. Tak jak w przypadku instalacji i usuwania, należy je wymieniać po kolei, oddzielając spacją. Przykładowo, aktualizacja pakietów nano i vim będzie wyglądała następująco. <terminal># zypper update nano vim</terminal> Tak jak w przypadku powyższych czynności, tak tu możemy używać *, by zaktualizować wszystkie pakiety, odpowiadające podanej frazie.

Uwaga! Opcja ta nie zaktualizuje pakietu, jeśli wymagać to będzie zmiany jego dostawcy! Aby zaktualizować pakiet(y) ze zmianą dostawcy należy użyć <terminal># zypper update --from <repozytorium></terminal>

Dodawanie repozytorium (addrepo)[]

Aby dodać repozytorium należy po prostu podać jego adres oraz, po spacji, krótki alias: <terminal># zypper addrepo <adres> <alias></terminal> Dostępne jest kilka opcji:

 • --check (lub -c) - sprawdza, czy adres tworzonego repozytorium jest poprawny;
 • --name (lub -n) - ustawia określoną nazwę dla dodawanaego repozytorium;
 • --refresh (lub -f) - włącza autoodświeżanie listy pakietów z danego repozytorium (domyślnie jest ono wyłączone).

Usuwanie repozytorium (removerepo)[]

Aby usunąć repozytorium musimy jedynie podać jego alias, nazwę, adres lub numer: <terminal># zypper removerepo <alias/nazwa/adres/numer></terminal>

Modyfikacja istniejącego repozytorium (modifyrepo)[]

Aby zmodyfikować istniejące repozytorium należy podać jego alias, nazwę, adres lub numer, po czym określić w parametrach operację (lub operacje) jaką chcemy wykonać. Zamiast aliasu, nazwy, adresu czy numeru możemy użyć --all by dokonać modyfikacji wszystkich repozytoriów. Najważniejsze parametry:

 • --disable (lub -d) - wyłącza repozytorium;
 • --enable (lub -e) - włącza repozytorium;
 • --name (lub -n) - zmienia nazwę repozytorium;
 • --no-refresh (lub -R) - wyłącza autoodświeżanie listy pakietów repozytorium;
 • --priority (lub -p) - ustawia priorytet danego repozytorium;
 • --refresh (lub -r) - włącza autoodświeżanie listy pakietów repozytorium;
Advertisement